Evaluering

På Atheneskolen anser vi den løbende evaluering af alle skolens væsentlige aktiviteter – det være sig pædagogiske, undervisningsmæssige og sociale – som en given forudsætning for skolens fortsatte udvikling frem mod opfyldelsen af de faglige, sociale og personlige mål, vi har sat for alle vores elever i forhold til skolens værdigrundlag.

En evaluering af den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling er en forudsætning for at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsaktiviteter samt pædagogiske og sociale forløb, der tilgodeser og indeholder udfordringer for alle elever.

Evalueringsområder:

 • Undervisningsforløb inden for alle fag på alle klassetrin.
 • Tværfaglige forløb
 • Projektopgave 0.-8. klasse
 • Obligatorisk projektopgave 9. klasse
 • Temauger
 • Emneuger
 • Undervisningsforløb ”ude i byen”
 • Undervisningsforløb med gæstelærer
 • Lejrture for 4.+6-7.+9. klasse
 • Overnatningsarrangementer på skolen for Ugler og Delfiner
 • Ekskursioner
 • Særligt tilrettelagte undervisningsdage
 • Sociale arrangementer (Åbent Hus, fælles afslutning på temaugen med forældre og andre, SIFROK, julegudstjeneste, forårskoncert, gallafest, dimissionsfest m.v.)

Undervisningsforløb og elevernes udbytte heraf evalueres ved:

 • Vurdering af undervisningsforløb og udbyttet heraf i fag- og klasseteams
 • Elevsamtaler med klasselærer
 • To årlige forældremøder
 • To årlige skole-hjem-samtaler på alle klassetrin undtagen hos Ugler, hvor de foregår løbende efter behov. Samtalerne forberedes af såvel lærere som elever ved forudgående udfyldelse af samtaleark. Faglærere, der ikke deltager, giver skriftlig feedback
 • Test ved skoleårets begyndelse i matematik og engelsk med henblik på vurdering af, hvilket hold eleven skal modtage undervisning på
 • Terminsprøve- og årsprøve (FSA) i 8. og 9. klasse
 • Mundtlig intern prøve i dansk 9. klasse i december
 • Standpunktskarakterer 3 gange årligt for 6.-9. klasse
 • FSA efter gældende regler. Atheneskolen har ingen dispensationer
 • Tværfaglige forløb evalueres i de ansvarlige lærerteams
 • Den obligatoriske projektopgave evalueres af to lærere både mundtligt og gennem individuelle skriftlige udtalelser og karakterer
 • Andre projektopgaver evalueres af de involverede lærere
 • Emneuger evalueres løbende samt på det førstkommende lærermøde og føres til referat
 • Andre arrangementer evalueres i det ansvarlige klasseteam
 • Særligt tilrettelagte undervisningsdage evalueres på fælles lærermøder og føres til referat
 • Sociale arrangementer evalueres på fælles lærermøder og føres til referat

Atheneskolen har uddannet en læsevejleder, som screener elever med læse- og/eller stavevanskeligheder samt ordblindhed således, at de nødvendige tiltag kan foranstaltes.

Skolen har ansat en specialundervisningskoordinator, som i samarbejde med lærerne evaluerer den enkelte elevs personlige alsidige og faglige udvikling. Om nødvendigt kan Gladsaxe Kommunes PPR inddrages ligesom midler søgt hos SPS-enheden under SU-styrelsen fordrer samarbejde med PPR.

Der er i den enkelte lærers aktivitetsplan afsat tid til både løbende evaluering (40 timer) samt to pædagogiske dage (15 timer), hvor skoleåret som helhed evalueres.