Generelle ordensregler

På Atheneskolen omgås vi hinanden med gensidig respekt – både i undervisningen og i frikvartererne

Alle skal tale pænt

Alle skal tage pænt imod nye elever, lærere og vikarer

Voldelig adfærd tolereres ikke

Ting, der kan opfattes som farlige for andre, må ikke anvendes på skolens område

Mobning accepteres ikke under nogen form – heller ikke elektronisk

Mobiltelefoner må kun benyttes i pauserne. Elever i indskolingen må kun benytte mobiltelefoner til musik og spil – opringninger skal ske efter aftale med en lærer

I timerne må computeren kun bruges som arbejdsredskab og efter tilladelse fra den enkelte underviser

Bøger skal være indbundet og forsynet med navn på bogomslaget

Klasseværelserne skal altid ryddes op efter de almindelige dukseregler

Skolens inventar, bøger og arbejdsredskaber skal behandles nænsomt, ligesom henkastning af affald, tilsvining af fællesområder, herunder vandspild, er forbudt. Ved skader kan man kan blive pålagt rengøring, udbedring af skader eller erstatningskrav

Elever skal opholde sig på skolens område i skoletiden. Kun elever fra 7.–9. klasse må forlade skolens område og kun hvis hjemmet har givet tilladelse hertil

Alt legetøj – og andet for undervisningen uvedkommende – skal lægges væk, når timen begynder

Spisning skal foregå i pauserne, med mindre særlig tilladelse gives af læreren

Toiletbesøg skal så vidt muligt foretages i pauserne

Skolen kan frabede sig beklædning m.m., som lærerne og ledelsen er enige om, kan virke stødende, provokerende eller upassende

Rygning er ikke tilladt på skolens område eller i skolens regi f.eks. på ture, ekskursioner eller lejrskoler

Indtagelse af alkohol på skolens område eller i skolens regi er ikke tilladt med mindre, der er givet dispensation fra skolelederen